לאחר מות המוריש מגיש היורש בקשה לרשם לענייני ירושה לקבלת צו לקיום הצוואה.

יש עילות שונות שבאמצעותן יכול מי שחושב שהצוואה בלתי חוקית לתקוף צוואה בבית המשפט.

ניתן לטעון שהמוריש לא היה כשיר לכתוב צוואה - אם המוריש היה קטין בשעת כתיבת הצוואה, וכן כאשר מדובר בפסול דין וכל אדם שלא ידע בעת עריכת הצוואה להבין את טיבה . למשל, אדם זקן שסבל מדימנסיה בעת שכתב את הצוואה. 

וכן אם היתה על המוריש השפעה בלתי הוגנת - ניתן לטעון שהצוואה נערכה בעת שהמוריש היה תחת השפעה בלתי הוגנת שגרמה לו לשנות את רצונו האמיתי. וכמו כן לטעון שהצוואה נערכה תחת איומים או אונס.

חשוב להבדיל בין השפעה ובין השפעה בלתי הוגנת. אם בן אדם מושפע מעזרה של קרובי משפחה ומחליט לכלול אותם בצוואה, זה לא יחשב בדר"כ כהשפעה בלתי הוגנת כל עוד לא הופעל עליו לחץ.

ניתן לתקוף את הצוואה אם היא בלתי מובנת - למשל, לא ברור מיהם היורשים או מהם הנכסים הנכללים בעיזבון. במקרים כאלה לא ניתן לדעת כיצד לחלק את הנכסים ולמי לחלק אותם. 

וגם אם הצוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, או בלתי אפשרית - מדובר בצוואה הכוללת הוראות הנוגדות את החוק או המוסר, או שלא ניתן כלל ליישמם. הוראות כאלה - בטלות . במסגרת זו כלולים גם תנאים שעל היורשים לעמוד בהם ע"מ לקבל את חלקם כמו לדוגמא: היורשים צריכים להתנצר כתנאי לקבלת הרכוש.

במקרה שהצוואה היא לטובת מי שנטל חלק בעריכתה - הוראות המזכות את מי שנטל חלק בעריכת הצוואה או את בן זוגו, או מי שהיה עד לעריכתה. הוראות צוואה כאלה בטלות. דוגמא היא כאשר הנהנה מהצוואה רושם את הצוואה עבור המוריש.

ואם יש צוואה מאוחרת ?
התנגדויות על בסיס זה מוגשות בצירוף צוואה חדשה יותר המשנה את החלוקה ואת זהות היורשים.

הדרך לתקיפתה של צוואה:

יש להגיש התנגדות מהירה לרשם לענייני ירושה. ההתנגדות יכולה להיעשות טרם מתן צו קיום צוואה וגם אחריו תוך זמן סביר.

קיימת חשיבות קריטית לניסוחה של ההתנגדות כך שתכלול בתוכה את מלוא העילות להתנגדות באופן מקצועי ולוגי.

אין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ משפטי מלא וספציפי
הדברים נכונים למועד פרסומם.